ขั้นตอนแรกให้ติดตั้ง node-red-dashboard ก่อน ด้วยคำสั่ง

pi@raspberry: $node-red-stop

pi@raspberry: $cd ./.node-red

pi@raspberry: $npm install node-red-dashboard

แล้ว reboot raspberry pi

pi@raspberry: $sudo reboot

ใช้ browser ต่อไปที่ 192.168.1.254:1880

จะเห็น tab dashboard อยู่ตรงมุมขวาบน

 

 

คลิก tab dashboard →Layout → Tabs & Links

คลิก +tab → Tab 1 → edit

เปลี่ยนชื่อเป็น Kitchen ดังรูป แล้วคลิก Update

 

 

จากนั้นไปที่ Kitchen → +group → edit

เปลี่ยนชื่อเป็น Lighting แล้วคลิก Update

 

 

จากนั้นให้ต่อวงจร LED เข้ากับ Raspberry Pi เหมือนในบทความตอนที่ 2 แล้วเริ่มสร้าง flow ดังรูปข้างล่าง

 

 

 

ต่อ SWITCH เข้ากับ lamp แล้วคลิก Deploy ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ไปต่อ

เปิด browser ไปที่ 192.168.1.254:1880/ui  จะได้ดังรูป

 

 

ลองคลิกที่ SWITCH จะเห็นว่า LED บนวงจรที่ต่อกับ Rasspbery Pi สามารถ on off ได้ตามต้องการ