1. ติดตั้ง MicroPython Firmware บน ESP8266 (WEMOS D1 mini) เราจะใช้ PC + Ubuntu Desktop 16.04 LTS เป็นหลัก

- ดาวน์โหลด Firmware จาก www.micropython.org

esp8266-20190125-v.1.10.bin

- ต่อสาย USB จาก WEMOS D1 mini เข้ากับ port USB ของ PC

- ติดตั้ง esptool แล้วใช้ esptool ติดตั้ง Firmwave

  $sudo pip install esptool

  $esptool.py  --port /dev/ttyUSB0 erase_flash

  $esptool.py  --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash

                      --flash_size=detect 0 esp8266-20190125-v1.10.bin

- ติดตั้ง picocom แล้วใช้ picocom ติดต่อกับ WEMOS D1 mini ที่ติดตั้ง Firmware MicroPython แล้ว

  $sudo apt install picocom

  $picocom -b115200 /dev/ttyUSB0

 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ดังรูป จะได้ prompt >>> ของ MicroPython

 

ลองพิมพ์คำสั่งต่างๆ

 

เราสามารถ run MicroPython แบบ interactive mode ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากต้องการเขียน

codes บน PC แล้วโหลดไปยัง WEMOS D1 mini เราต้องติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติม

 

2. ติดตั้งเครื่องมือ adafruit-ampy เพื่อโหลดโปรแกรมลง WEMOS D1 mini

$sudo pip install adafruit-ampy

 

3. ลองโปรแกรมง่ายๆ

เขียนโปรแกรม main.py ดังนี้

from time import sleep

from machine import Pin

p = Pin (2, Pin.OUT)

while True:

   p.on()

   sleep(1)

   p.off()

  sleep(1)

แล้ว upload program เข้า WEMOS D1 mini

$ampy -p /dev/ttyUSB0 put main.py

กดปุ่ม RESET บน board WEMOS D1 mini จะเห็นว่า LED on board จะกระพริบ (ON 1 วินาที, OFF 1 วินาที) ตาม codes ที่โหลด

 

4. ติดตั้ง MicroPython Firmwave บน ESP32

- ดาวน์โหลด Firmware จาก www.micropython.org

esp32-bluetooth.bin

- ติดตั้ง Firmware

$esptool.py --chip esp32 -- port /dev/ttyUSB0 erase_flash

$esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash -z 0x1000 esp32-bluetooth.bin